สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.13 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณฐกร  กองสุวรรณ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดอกจันทร์
 
1. นางสาววลัยภรณ์  วิบูลย์พันธ์
2. นางสาวฉัฐญา  ละม้ายแข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงโชติกานต์  คำมัง
 
1. นางสาวพรชนก  ประสมศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สิงห์ชัย
 
1. นายสุรวุฒิ  รอดสุด
2. นางสาวกฤตพร  ได้แทน
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมเย็น
2. เด็กชายอัศวิน  ละคำลือ
 
1. นายเสกสรรค์  อรรคฮาต
2. นางสาวลักษณวรรณ  วงษ์เมือง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 7 1. เด็กชายคุณานนท์  เทียนประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐธัญ  นวนประโคน
3. เด็กชายธณกฤต  อุดมผล
 
1. นางฉันทนา  มุสิงาม
2. นางวลัยภรณ์  นพคุณ