สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจักริน   อึ้งสวรรค์
 
1. นางสาวโชติรส  คล้ายนิยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.68 เงิน 6 1. เด็กหญิงประกายดาว  นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายอัครเดช  จันทร์เปรม
 
1. นางสาววันดี  เกษชื่น
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีคำพันธ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำพุทธ์
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ด่านลอยล่อง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อ่ำชาวนา
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  สิมมา
2. เด็กหญิงเมษา  อุดมทวี
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  พุ่มไม้
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพยเนตร
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก
3. เด็กหญิงวนิดา   โกสุมภ์
 
1. นางสาวมาลัย  จัยยะ