สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จะมอน
2. เด็กหญิงพรรณภษา  ทองมาก
3. เด็กชายวรชัย  คำพงค์ลี
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  เกิดแก้วกุลเสฏฐ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัทฐิพร  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรมไทย
3. เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง
 
1. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา