สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนมล  คำพงค์ลี
2. เด็กหญิงดารณี  จตุรพรชัยรักษา
3. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญศุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งเสน
5. เด็กชายพิเชษฐ์  คำหล้า
 
1. นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์