สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัญธิกาพร  สุวรรณเจริญ
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  เกิดแก้วกุลเสฏฐ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดารณี  จตุรพรชัยรักษา
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  เกิดแก้วกุลเสฏฐ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.97 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพินิจ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ปานท่าไข่
 
1. นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนมล  คำพงค์ลี
2. เด็กหญิงดารณี  จตุรพรชัยรักษา
3. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญศุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งเสน
5. เด็กชายพิเชษฐ์  คำหล้า
 
1. นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญศุข
 
1. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิภา  มงคลสังข์
2. เด็กชายอัครพงษ์  ปานท่าไข่
 
1. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จะมอน
2. เด็กหญิงพรรณภษา  ทองมาก
3. เด็กชายวรชัย  คำพงค์ลี
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  เกิดแก้วกุลเสฏฐ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัทฐิพร  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรมไทย
3. เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง
 
1. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  หลุงมา
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงเมธินี  ผายพิมพ์
 
1. นางสาวศุภากาญจน์  หาญกาย
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงปภัสอร  คำกอง
2. เด็กชายรัตนภูมิ  หอมตา
3. เด็กหญิงไอรินทร์  วังหลวง
 
1. นางสุนีนาท  เชยนาค
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริสุวรรณ์
 
1. นางสุนีนาท  เชยนาค