สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณโณ
 
1. นางอุษา  กลขุนทด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวมล  วงษ์ไพศาล
 
1. นางสาวสุปราณี   อุปรา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะทะตา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  บุรพรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ชิมรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภัชญา  สินธุเจริญ
 
1. นางสาวผทัยรัตน์  เหลืองทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอินทนนท์  จีบเรียบ
 
1. นางวัชรี  ปานทับ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญจวบ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  คำยาน
 
1. นางสาวเขมนิจ  ตันศิริ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูธเนธ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวอวยพร  บุญทา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชกุน  อนุอัน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญจวบ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายนาคา  เพชรเลื่อน
2. เด็กหญิงพิชญา  สายบุญรอด
 
1. นางสาวกฤษณา  บุตรหึงษ์
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงใจ   ราชกระโทก
 
1. นางสาวสุวิมล  โตปิ่นใจ
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  หลุมทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย  อธิมา
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยึนประโคน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พรมวงค์
2. นางสาวสุภาวดี  คงเสนะ
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงพีระดา  จีนหน่ำ
3. เด็กชายวิชญ์พล  ทะเหมย
 
1. นางสุพัตรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
2. นางสาวญาวรินภรษ์  ภูมิเพ็ง
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  อินเป็ง
 
1. นางสาวมัชชิกา  พรหมอุดม
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ถวิลไพร
 
1. นางยุวฉัตร   หลุมทอง
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรหมภัส  แสงมณี
2. เด็กชายวัฒนะ  วงค์ละคร
3. เด็กชายอำนวยชัย  ศรีอ่อน
 
1. นางยุวฉัตร  หลุมทอง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกัลยา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สกุลณี
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล