สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงชนก  สดภิบาล
2. เด็กหญิงนิรัตติยา  ครุฑจ้อน
3. เด็กหญิงวรัญญา  อักษรเสือ
 
1. นางอนุรัตน์  ศรีสวย
2. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  เรณูแย้ม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  หนันดูล
4. เด็กหญิงศิริพร  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก่นมาลี
 
1. นางสาวธันวินีย์  อบหอม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัคสริตา  วิชชุตารัช
 
1. นางวรัญญา  จันทร์หล้า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายฐานนิสร์  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรัญญา  จันทร์หล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  ไชยตะมาตย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภิลัยวรรณ
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  เจริญสุข
4. เด็กหญิงชลดา  ทองหล้า
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธานีวรรณ
6. เด็กหญิงณัฏฐิธิดา   บัวแก้ว
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  โชควสุรัตน์
8. เด็กชายปทิตตา  ปรากฎวงศ์
9. เด็กหญิงรสมาริน  กว้างนอก
10. เด็กหญิงวาสนา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอ้อมฤทัย  ใจทอง
2. นายอนันต์  หงษ์สง่า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผดุงเมือง
2. เด็กชายจักรพงศ์  ปรากฏชื่อ
3. เด็กหญิงจิดาภา  กันทวงศ์
4. เด็กหญิงชนิดา  นฤภัยเด็ก
5. เด็กชายวาสุเทพ  ราชวงษ์
6. เด็กชายวิลาส  ปานเกษม
7. เด็กชายสิริโสภณ  ตันสาร
8. เด็กหญิงอารียา  ซมมิน
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
2. นางสาววิลัยลักษณ์  กาบแก้ว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเมือง
2. เด็กหญิงชัชธิฎาพร  ไพสาลี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จงดี
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ผลรัตน์
5. เด็กหญิงวรัญญา  โทอิ้ง
6. เด็กหญิงอาทิตติยาภรณ์  ขว้างสาหัส
 
1. นางสาวจันทนิภา   พิมพา
2. นางสาววิลัยลักษณ์   กาบแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  สุขาบูรณ์
 
1. นางสาวผทัยรัตน์  เหลืองทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายคุณาสิน  แสงวิเศษ
2. เด็กชายพรชัย  สาระวัน
 
1. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนุทรงศักดิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  บัวชุม
 
1. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ภูุวนารถ
2. เด็กชายปณัฐภรณ์  ขันชัยภูมิ
 
1. นายคัคเนศ  ศรีตนชัย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัทฐาวรินทร์  ไชยสวาท
2. เด็กหญิงปุณณภา  วิทยกอบกุล
 
1. นางสุภัคสวรรค์  ยอดสิงห์
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนวงษา
2. เด็กชายธรรมเกียรติ  จันทบุตร
 
1. นางประภาพร  ร่อนทอง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนากรณ์  อิ่มเจริญ
2. เด็กชายฤทธิชัย  วงค์จวง
 
1. นางสาวมัชชิกา  พรหมอุดม