สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  เบญจมานุกูล
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.36 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิมมานาง
2. เด็กชายปิยพงษ์  ประชาสนธิ์
 
1. นางสาวนิสากร  แก้วโอภาส
2. นางสาวณงนภา  บุญเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูวนารถ
2. เด็กชายชาญชัย  วรรณโน
 
1. นายลือชา  ปานทับ
2. นางสุวรรณา  ภูมิพัฒนไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.71 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนดล  บุญปัญญา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บางอีเกรง
 
1. นายลือชา  ปานทับ
2. นางอนุรัตน์  ศรีสวย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงดามิสา  หาญกาย
2. เด็กชายรัตนชัย  ใจดี
 
1. นางประภาพร  ร่อนทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนิติภูมิ  ฉิมสอาด
2. เด็กหญิงภาสุวีร์  พรเจริญ
 
1. นางผาสุข  ศุภรเมธี
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ขอดเตชะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เสามั่น
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ