สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วันทองทักษ์
 
1. นางเตือนใจ  วิทิตวุฒินันท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำดี
2. เด็กชายปิติภัทร  รัตนาธรรม
3. เด็กหญิงอธิชา   บุญปัญโญ
 
1. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
2. นางกัลยา  สุทนต์