สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณโณ
 
1. นางอุษา  กลขุนทด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  เบญจมานุกูล
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วันทองทักษ์
 
1. นางเตือนใจ  วิทิตวุฒินันท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวมล  วงษ์ไพศาล
 
1. นางสาวสุปราณี   อุปรา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำดี
2. เด็กชายปิติภัทร  รัตนาธรรม
3. เด็กหญิงอธิชา   บุญปัญโญ
 
1. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
2. นางกัลยา  สุทนต์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงชนก  สดภิบาล
2. เด็กหญิงนิรัตติยา  ครุฑจ้อน
3. เด็กหญิงวรัญญา  อักษรเสือ
 
1. นางอนุรัตน์  ศรีสวย
2. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.36 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิมมานาง
2. เด็กชายปิยพงษ์  ประชาสนธิ์
 
1. นางสาวนิสากร  แก้วโอภาส
2. นางสาวณงนภา  บุญเงิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูวนารถ
2. เด็กชายชาญชัย  วรรณโน
 
1. นายลือชา  ปานทับ
2. นางสุวรรณา  ภูมิพัฒนไชย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.71 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนดล  บุญปัญญา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บางอีเกรง
 
1. นายลือชา  ปานทับ
2. นางอนุรัตน์  ศรีสวย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  เรณูแย้ม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ป้องแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  หนันดูล
4. เด็กหญิงศิริพร  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก่นมาลี
 
1. นางสาวธันวินีย์  อบหอม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัคสริตา  วิชชุตารัช
 
1. นางวรัญญา  จันทร์หล้า
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายฐานนิสร์  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรัญญา  จันทร์หล้า
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงดามิสา  หาญกาย
2. เด็กชายรัตนชัย  ใจดี
 
1. นางประภาพร  ร่อนทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  ไชยตะมาตย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภิลัยวรรณ
3. เด็กหญิงฉัตรชนก  เจริญสุข
4. เด็กหญิงชลดา  ทองหล้า
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธานีวรรณ
6. เด็กหญิงณัฏฐิธิดา   บัวแก้ว
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  โชควสุรัตน์
8. เด็กชายปทิตตา  ปรากฎวงศ์
9. เด็กหญิงรสมาริน  กว้างนอก
10. เด็กหญิงวาสนา  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอ้อมฤทัย  ใจทอง
2. นายอนันต์  หงษ์สง่า
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายนิติภูมิ  ฉิมสอาด
2. เด็กหญิงภาสุวีร์  พรเจริญ
 
1. นางผาสุข  ศุภรเมธี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะทะตา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  บุรพรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ชิมรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผดุงเมือง
2. เด็กชายจักรพงศ์  ปรากฏชื่อ
3. เด็กหญิงจิดาภา  กันทวงศ์
4. เด็กหญิงชนิดา  นฤภัยเด็ก
5. เด็กชายวาสุเทพ  ราชวงษ์
6. เด็กชายวิลาส  ปานเกษม
7. เด็กชายสิริโสภณ  ตันสาร
8. เด็กหญิงอารียา  ซมมิน
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
2. นางสาววิลัยลักษณ์  กาบแก้ว
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเมือง
2. เด็กหญิงชัชธิฎาพร  ไพสาลี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จงดี
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ผลรัตน์
5. เด็กหญิงวรัญญา  โทอิ้ง
6. เด็กหญิงอาทิตติยาภรณ์  ขว้างสาหัส
 
1. นางสาวจันทนิภา   พิมพา
2. นางสาววิลัยลักษณ์   กาบแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภัชญา  สินธุเจริญ
 
1. นางสาวผทัยรัตน์  เหลืองทอง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  สุขาบูรณ์
 
1. นางสาวผทัยรัตน์  เหลืองทอง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอินทนนท์  จีบเรียบ
 
1. นางวัชรี  ปานทับ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญจวบ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  คำยาน
 
1. นางสาวเขมนิจ  ตันศิริ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูธเนธ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวอวยพร  บุญทา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชกุน  อนุอัน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญจวบ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายนาคา  เพชรเลื่อน
2. เด็กหญิงพิชญา  สายบุญรอด
 
1. นางสาวกฤษณา  บุตรหึงษ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายคุณาสิน  แสงวิเศษ
2. เด็กชายพรชัย  สาระวัน
 
1. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
33 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนุทรงศักดิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  บัวชุม
 
1. นางสาวมธุริน  ปิ่นทอง
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ภูุวนารถ
2. เด็กชายปณัฐภรณ์  ขันชัยภูมิ
 
1. นายคัคเนศ  ศรีตนชัย
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัทฐาวรินทร์  ไชยสวาท
2. เด็กหญิงปุณณภา  วิทยกอบกุล
 
1. นางสุภัคสวรรค์  ยอดสิงห์
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงใจ   ราชกระโทก
 
1. นางสาวสุวิมล  โตปิ่นใจ
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  หลุมทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย  อธิมา
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยึนประโคน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พรมวงค์
2. นางสาวสุภาวดี  คงเสนะ
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงพีระดา  จีนหน่ำ
3. เด็กชายวิชญ์พล  ทะเหมย
 
1. นางสุพัตรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
2. นางสาวญาวรินภรษ์  ภูมิเพ็ง
 
39 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  อินเป็ง
 
1. นางสาวมัชชิกา  พรหมอุดม
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ถวิลไพร
 
1. นางยุวฉัตร   หลุมทอง
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรหมภัส  แสงมณี
2. เด็กชายวัฒนะ  วงค์ละคร
3. เด็กชายอำนวยชัย  ศรีอ่อน
 
1. นางยุวฉัตร  หลุมทอง
 
43 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ขอดเตชะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เสามั่น
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
44 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนวงษา
2. เด็กชายธรรมเกียรติ  จันทบุตร
 
1. นางประภาพร  ร่อนทอง
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกัลยา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สกุลณี
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนากรณ์  อิ่มเจริญ
2. เด็กชายฤทธิชัย  วงค์จวง
 
1. นางสาวมัชชิกา  พรหมอุดม