สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุสุมา  แป้นจวน
 
1. นางสาวหฤทัย  วงละคร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มโอฐ
 
1. นางสาวหฤทัย  วงละคร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันตพัฒน์  ไชยโพธิ์ทอง
2. เด็กชายกิตติโชค  เมธาวงศ์
 
1. นายสัญญา  มหาเมธากูล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงอัครณี  โพธิ์อ่ำ
 
1. นายสัญญา  มหาเมธากูล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิลาวัลย์  ม่วงเปีย
 
1. นางสาวทักษอร  ทรัพย์ประเสิรฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิตานัน  เพชรนิล
 
1. นางสาวทักษอร  ทรัพย์ประเสิรฐ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอัครมณี  นุชสา
 
1. นางสาวิตรี  วิชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุทธิพจน์  ศุภเกษ
 
1. นางสาวิตรี  วิชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวิตรี  วิชัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจี่ยเจริญ
 
1. นางสาวิตรี  วิชัย
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายฐิตินาถ  ภูทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขหอม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองดี
 
1. นางสาวนวลลออ  ทองศรี
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกฤษณ์  สายเพชรสันต์
2. เด็กหญิงชญานันท์  กลัดทอง
3. เด็กหญิงปราณวิมล  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวนวลลออ  ทองศรี
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  ทับรอด
 
1. นางสาวนวลลออ  ทองศรี