สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.84 ทอง 5 1. เด็กชายชลกานต์  ขำมาก
2. เด็กชายนนทกร  นาคคล้าย
 
1. นางสาวสุภาพร  ห่วงมาก
2. นายพินิจ  วงษ์เป็นสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์เย็น
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ส้มดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  วารีรัตน์
5. เด็กหญิงมลนภา  มาลัยเรือง
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์
2. นางสาวอรวรรณ  วงศ์สามารถ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อิ่มผ่อง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงอลิตา  สายตา
4. เด็กหญิงอาภาพร  ผลเรือง
5. เด็กชายเพชรา   แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
2. นางสาวอภิญญา   ศรีนรเศรษฐ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทลักษณ์  ทองสาย
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนสนธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณธิตา  ฉิมแฉ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  แดงมณฑา
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  โพธินาแค
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมทรดา  เอกทรงนิต
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิรณา  ชำนาญไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มณฑา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาบแก้ว
4. เด็กหญิงณภัทรศร  ถนอมวรรณ
5. เด็กหญิงณัชชา  ไชยแหม่ง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอ่วม
7. เด็กชายธนกฤต  จาลึก
8. เด็กหญิงธนาภา  ภักดี
9. เด็กหญิงนภัสสร  ชมสวน
10. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
11. เด็กหญิงนุสจิรา  มาพันนะ
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  พ่วงพูลสวัสดิ์
13. เด็กหญิงปวีณา  ทุมตาลเดี่ยว
14. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทำเชย
15. เด็กหญิงพชิยา  พนมมรรค
16. เด็กหญิงรัชนี  บรรลุดี
17. เด็กหญิงวรรณิษา  สีเขียว
18. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำมาก
19. เด็กชายศันสนีย์  ขุนวิเศษ
20. เด็กหญิงศิริกัญญา  ใจดี
21. เด็กหญิงสิริมาตร  ปาติสัตว์
22. เด็กหญิงสุพรรษา  มวญจะบก
23. เด็กชายสุรเกียรติ์  ฉิมแฉ่ง
24. เด็กหญิงสุวภัทร  มนทกานติ
25. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิทธิเจริญโชคชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
2. นางสาวรัตนา  คำแสน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรสินี  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงสุรีลักษ์  ทองแดง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริมณฑา
 
1. นางสาวสมนึก  ธรรมารักษ์วัฒนะ
2. นางพัชรวีร์  การะเกด
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำใบ
2. เด็กหญิงปวรรณา  สีสิงห์
3. เด็กหญิงศิริวัณ  ไวยโสภี
 
1. นางสาวสมนึก  ธรรมารักษ์วัฒนะ
2. นางศิริพร  อินทริกาานนท์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุพรรษา  อยู่หนู
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ระตะจารุ
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง