สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.76 เงิน 5 1. เด็กชายธนดล  ชื่นแผ่ว
2. เด็กชายพัสกร  พุกเปี่ยม
 
1. นางสาวสุภาพร  ห่วงมาก
2. นายพินิจ  วงษ์เป็นสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สะพารัต
2. เด็กชายทัตพล  แย้มสบาย
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัชนี  บรรลุดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงศันษณีย์  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อิ่มผ่อง
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สิทธิจินดา
3. เด็กชายเพชรา  แซ่เจ็ง
 
1. นางสมเจตน์  ศรีนรเศรษฐ์
2. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ถนอมวัน
 
1. นางเจียมจิต  หอมกลิ่น
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 7 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองสาย
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันมนทา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ฉิมศิริ
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
2. นางสาวพรรัมภา  พงษ์เพชร