สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดาวิช  กลิ่นกระเซ็น
2. เด็กชายทัตพร  แย้มสบาย
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจณิษตา  มาโยธา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สวยลึก
 
1. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
2. นางสาวกัญญาณี  วงษ์สาย
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 28 1. เด็กชายพัชรพงษ์  เอมเปีย
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  ทองอ่วม
3. เด็กชายวุฒิกร  ศรีสวยสม
 
1. นางสาวพรรัมภา  พงษ์เพชร
2. นางสาวจารุวรรณ  พันแต้ม
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายสิทธิชัยปราการ  งามสนอง
 
1. นางเจียมจิต  หอมกลิ่น
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ผ่องภิรมณ์
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง