สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.3 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอภิรักษ์  จันแดง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันแดง
 
1. นางสาวสุภาพร  ห่วงมาก
2. นายพินิจ  วงษ์เป็นสุข
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาตาวี  พรหมศร
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ทันชม
 
1. นางศิริลักษณ์  ปาณะวร
2. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี