สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.3 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอภิรักษ์  จันแดง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันแดง
 
1. นางสาวสุภาพร  ห่วงมาก
2. นายพินิจ  วงษ์เป็นสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.84 ทอง 5 1. เด็กชายชลกานต์  ขำมาก
2. เด็กชายนนทกร  นาคคล้าย
 
1. นางสาวสุภาพร  ห่วงมาก
2. นายพินิจ  วงษ์เป็นสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.76 เงิน 5 1. เด็กชายธนดล  ชื่นแผ่ว
2. เด็กชายพัสกร  พุกเปี่ยม
 
1. นางสาวสุภาพร  ห่วงมาก
2. นายพินิจ  วงษ์เป็นสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สะพารัต
2. เด็กชายทัตพล  แย้มสบาย
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดาวิช  กลิ่นกระเซ็น
2. เด็กชายทัตพร  แย้มสบาย
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์เย็น
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ส้มดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  วารีรัตน์
5. เด็กหญิงมลนภา  มาลัยเรือง
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์
2. นางสาวอรวรรณ  วงศ์สามารถ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  กาบแก้ว
2. เด็กชายธนธรณ์   เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงมนันท์ญาดา  กิจชัยเบ็ญจพร
5. เด็กชายศุภวรรณ  ส้มดี
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์
2. นางสาวอรวรรณ  วงศ์สามารถ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อิ่มผ่อง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงอลิตา  สายตา
4. เด็กหญิงอาภาพร  ผลเรือง
5. เด็กชายเพชรา   แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
2. นางสาวอภิญญา   ศรีนรเศรษฐ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทลักษณ์  ทองสาย
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนสนธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณธิตา  ฉิมแฉ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  แดงมณฑา
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  โพธินาแค
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมทรดา  เอกทรงนิต
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
 
1. นางสาวรัตนา  คำแสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัชนี  บรรลุดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงศันษณีย์  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิรณา  ชำนาญไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มณฑา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาบแก้ว
4. เด็กหญิงณภัทรศร  ถนอมวรรณ
5. เด็กหญิงณัชชา  ไชยแหม่ง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอ่วม
7. เด็กชายธนกฤต  จาลึก
8. เด็กหญิงธนาภา  ภักดี
9. เด็กหญิงนภัสสร  ชมสวน
10. เด็กชายนันทกร  ทองอ่วม
11. เด็กหญิงนุสจิรา  มาพันนะ
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  พ่วงพูลสวัสดิ์
13. เด็กหญิงปวีณา  ทุมตาลเดี่ยว
14. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทำเชย
15. เด็กหญิงพชิยา  พนมมรรค
16. เด็กหญิงรัชนี  บรรลุดี
17. เด็กหญิงวรรณิษา  สีเขียว
18. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำมาก
19. เด็กชายศันสนีย์  ขุนวิเศษ
20. เด็กหญิงศิริกัญญา  ใจดี
21. เด็กหญิงสิริมาตร  ปาติสัตว์
22. เด็กหญิงสุพรรษา  มวญจะบก
23. เด็กชายสุรเกียรติ์  ฉิมแฉ่ง
24. เด็กหญิงสุวภัทร  มนทกานติ
25. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิทธิเจริญโชคชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  หอมมณี
2. นางสาวรัตนา  คำแสน
 
21 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจณิษตา  มาโยธา
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สวยลึก
 
1. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
2. นางสาวกัญญาณี  วงษ์สาย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาตาวี  พรหมศร
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  ทันชม
 
1. นางศิริลักษณ์  ปาณะวร
2. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีรภา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงพรนภา  แป้นเหมือน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สังข์ทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  ปาณะวร
2. นางสมเจตน์  ศรีนรเศรษฐ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรสินี  ทองอ่วม
2. เด็กหญิงสุรีลักษ์  ทองแดง
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริมณฑา
 
1. นางสาวสมนึก  ธรรมารักษ์วัฒนะ
2. นางพัชรวีร์  การะเกด
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อิ่มผ่อง
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สิทธิจินดา
3. เด็กชายเพชรา  แซ่เจ็ง
 
1. นางสมเจตน์  ศรีนรเศรษฐ์
2. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำใบ
2. เด็กหญิงปวรรณา  สีสิงห์
3. เด็กหญิงศิริวัณ  ไวยโสภี
 
1. นางสาวสมนึก  ธรรมารักษ์วัฒนะ
2. นางศิริพร  อินทริกาานนท์
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ถนอมวัน
 
1. นางเจียมจิต  หอมกลิ่น
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 28 1. เด็กชายพัชรพงษ์  เอมเปีย
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  ทองอ่วม
3. เด็กชายวุฒิกร  ศรีสวยสม
 
1. นางสาวพรรัมภา  พงษ์เพชร
2. นางสาวจารุวรรณ  พันแต้ม
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 7 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองสาย
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันมนทา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ฉิมศิริ
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
2. นางสาวพรรัมภา  พงษ์เพชร
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายสิทธิชัยปราการ  งามสนอง
 
1. นางเจียมจิต  หอมกลิ่น
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุพรรษา  อยู่หนู
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ผ่องภิรมณ์
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ระตะจารุ
 
1. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง