สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กชายวสันต์  ลียิ่งสุริยะ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
2. นางจารุวรรณ  สารชาติ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ลาภานิกรณ์
2. เด็กชายชินบุญ  ริดเนียม
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย