สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายต้น  ดุลพฤษศักดิ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  เฉลิมสถาพร
 
1. นายอาทรศักดิ์  มังคละศิริ
2. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  เชื้อศรีวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อิบรอฮีม
 
1. นางจารุวรรณ  สารชาติ
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฤทัย  หาดี
 
1. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชยพร  วิเชียรชู
 
1. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธีวรา  ศิริยั่งยืน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ม้า
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย