สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายต้น  ดุลพฤษศักดิ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  เฉลิมสถาพร
 
1. นายอาทรศักดิ์  มังคละศิริ
2. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชลธี  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายพิพัฒนพล  เย็นเปี่ยม
 
1. นายอาทรศักดิ์  มังคละศิริ
2. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเปรม  มั่นการดี
2. เด็กชายเอกชัย  ชัยสุวรรณราช
 
1. นายอาทรศักดิ์  มังคละศิริ
2. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กชายวสันต์  ลียิ่งสุริยะ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
2. นางจารุวรรณ  สารชาติ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  เชื้อศรีวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อิบรอฮีม
 
1. นางจารุวรรณ  สารชาติ
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฤทัย  หาดี
 
1. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชยพร  วิเชียรชู
 
1. นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ลาภานิกรณ์
2. เด็กชายชินบุญ  ริดเนียม
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีหอมศีล
2. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ลี
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวสุภาพร  อาญาเมือง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธีวรา  ศิริยั่งยืน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ม้า
 
1. นางดวงเดือน  ใจดี
2. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พรศักดิ์สิริกุล
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  จันทรมณฑล
3. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสุภาพร  อาญาเมือง
2. นางดวงเดือน  ใจดี