สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.59 เงิน 5 1. เด็กชายชินพรรธน์  เฉลิมธนะวงศ์
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  จบศรี
 
1. นายภราดร  แสงอุไร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไวก้า
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภสร  สุคลธพงษ์
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกวลี  ไกรเชย
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตภาส  อรรถเศรษศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวมาลี  เฮงสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  กล่ำเจริญ
2. เด็กชายนิรัติศัย  คล้ายสุวรรณ์
3. เด็กชายอนิรุทธิ์  นวลปลอด
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จุ้ยศิริ
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอริศรา  เรืองผล
 
1. นางสาวอนุชา  เพ็งนวม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 6 1. เด็กชายชุติพงศ์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงพชรพร  ศรีนวล
3. เด็กชายภาคิน  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีลารักษ์
2. นางสาวมนทิรา  ไทรโพธิ์ทอง