สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกฤตพร  เย็นสกุล
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ปานเย
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เงินเจือ
2. เด็กชายปิยะ  ชุ่มประเสริฐ
3. เด็กชายวิชิตพล  แสนบัณฑิตย์
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
2. นางปราณี  แย้มเกษร