สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อัตถะไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ชาลีชาติ
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.43 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนะเมศฐ์  วัฒนกุลวรินทร์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองแดง
 
1. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  มีศรีสุข
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างดี
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีนวล
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
2. นางปราณี  แย้มเกษร