สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เย็นสวัสดิ์
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อัตถะไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ชาลีชาติ
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เทียนธรรม
2. เด็กชายวิทวัฒน์  มั่งสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.59 เงิน 5 1. เด็กชายชินพรรธน์  เฉลิมธนะวงศ์
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  จบศรี
 
1. นายภราดร  แสงอุไร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายศิริพงษ์  ภู่หลำ
 
1. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.43 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนะเมศฐ์  วัฒนกุลวรินทร์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองแดง
 
1. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วังใหญ่
2. เด็กหญิงนพวรรณ  เสวีวัลลภ
3. เด็กหญิงวัลพร  คล้ายสุวรรณ์
4. เด็กหญิงสหัทยานาวี  เสวีวัลลภ
5. เด็กหญิงสุนิสา  กองสูงเนิน
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  รำพึงกิจ
2. เด็กหญิงชุติมา  โมริน
3. เด็กหญิงณัชชา  ชีวิไล
4. เด็กหญิงดวงสวรรค์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  พุกรัตน์
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวีภัทร  ธานีสมุทร
2. เด็กชายดนุชา  อยู่ดี
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เสวีวัลลภ
4. เด็กชายศักดิ์ศิลา  ทับทิมทอง
5. เด็กชายศุภนัฐ  สิงห์พุทโธ
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไวก้า
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงนภสร  สุคลธพงษ์
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษตยา  ไกรโสภณ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เต็งตะคุ
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  บุญพิทักษ์
4. เด็กหญิงธิติพร  ไวก้า
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  แตงรื่น
6. เด็กหญิงปวีณอร  กาดนอก
7. เด็กหญิงพิชชากร  เงินยวง
8. เด็กหญิงภูริชญา  ยนต์ศิริ
9. เด็กหญิงวนิดา  กตัญญสูตร์
10. เด็กหญิงวรนิษฐา  พวงมณี
11. เด็กหญิงวราภรณ์  โชติประเดิม
12. เด็กหญิงสุนิษา  บัวลอย
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีนวล
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชาวนา
15. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  จันทร์สุขสวัสดิ์
 
1. นายภราดร  แสงอุไร
2. นายธีระวัฒณ์  ฤทธิ์กิ่ง
3. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
4. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพันธ์  เล็กเรืองโีรจน์
2. เด็กหญิงเกศศิณี  สีม่วง
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีวิบูลย์
 
1. นางปราณี  แย้มเกษร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกฤตพร  เย็นสกุล
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงเกวลี  ไกรเชย
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์ทิพรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐวลี  อัตถะไพบูลย์
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
2. นางปราณี  แย้มเกษร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกฤตภาส  อรรถเศรษศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวมาลี  เฮงสุวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  กล่ำเจริญ
2. เด็กชายนิรัติศัย  คล้ายสุวรรณ์
3. เด็กชายอนิรุทธิ์  นวลปลอด
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ปานเย
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จุ้ยศิริ
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนติมา  ชลประเวศ
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภาคภูมิ  พินแก้ว
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่เรืองไทย
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอริศรา  เรืองผล
 
1. นางสาวอนุชา  เพ็งนวม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติรักษ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตรีเพชร  พุ่มเจริญดี
2. เด็กชายพายุวัฒน์  ดีหอมศีล
3. เด็กชายมาวินร์  ภู่ชัย
4. เด็กชายเกษมสันต์  ไทยนาวี
5. เด็กชายไพโรจน์  ไกรเชย
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนุเชษฐ์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงสุข
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  มีศรีสุข
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปารวาตี  ซิงห์
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ดีเสงี่ยม
2. เด็กชายพัสกร  อานนท์
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวมนทิรา  ไทรโพธิ์ทอง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างดี
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีนวล
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
2. นางปราณี  แย้มเกษร
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เงินเจือ
2. เด็กชายปิยะ  ชุ่มประเสริฐ
3. เด็กชายวิชิตพล  แสนบัณฑิตย์
 
1. นางสาวศุภชญา  นิลคง
2. นางปราณี  แย้มเกษร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุตตะ
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  ด้วงเชย
3. เด็กหญิงเกวลี  พัฒนาภรณ์
 
1. นางกมลวรรณ  ทรัพย์ชาลี
2. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนสวด
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ครุ้มครอง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สุวัฒน์
 
1. นางละเมียด  เพ็งนวม
2. นายภราดร  แสงอุไร
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 6 1. เด็กชายชุติพงศ์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงพชรพร  ศรีนวล
3. เด็กชายภาคิน  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีลารักษ์
2. นางสาวมนทิรา  ไทรโพธิ์ทอง