สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วาดวิจิตร
2. เด็กชายรัฐนนท์  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวรัติกร  มัตธิตะถัง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุพิจักษณ์  แสนจิตร์
 
1. นางสาวนัฏทิตกาล  สุดใจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สนั่นทุ่ง
 
1. นางสุขปวีณ์  คงเขียว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ใจพิยะ
 
1. นางสุขปวีณ์  คงเขียว
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติภาพ  ยัดไธสง
 
1. นางวิชุตา  สนอุทา