สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรวดี  สารบรรณ
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลรักษา
3. เด็กหญิงปิยะนุช  สายไหม
 
1. นางสาวสุภาวดี  นะวงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงค์ก้อม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขศิริ
3. เด็กหญิงปิยากร  เชี่ยวชาญ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เสนาลา
5. เด็กหญิงอัญฐิดาพร  ทองล้วน
 
1. นายปิยะ  นะราศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงศศิ  พึ่งเป็นสุข
 
1. นายปิยะ  นะราศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทัศนีย์รัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนาคม  จำปาชน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่หลี
 
1. นายมนตรี  เกษรบัว
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวิภา  บุญอ่อน
2. เด็กชายทนงศักดิ์  มีชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีภิรมย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธิเบต  อินตาวงศ์
2. เด็กชายธีรนนท์  ทองหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  ตันคำแดง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายสหรัถ  พุทธิวงค์
2. เด็กหญิงอาริญา  ชวะติ
 
1. นางสาวนงเยาว์  คุ้มบ้านชาติ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพยธัญญา  อุทัยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร์บำรุง
3. เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์  งามสมชัย
 
1. นางสาวนาฏยา  เกิดเทศ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชดา  สนธวัช
2. เด็กหญิงศันสนีย์  คัชชากร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กาญจนะ
 
1. นางสาวนาฏยา  เกิดเทศ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาเวียง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  กันพล
3. เด็กหญิงปาริตา  สิทธิเสนา
 
1. นางสาวศศิธร  สุขศิริ