สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญรดา  เทพรินทร์
2. เด็กหญิงภัชราพร  เมืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  วิเชียรชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  นะวงค์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวรัทยา  สีสนธิ์
 
1. นางวิชุตา  สนอุทา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยยะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวฬุนารักษ์
3. เด็กหญิงณัญนันท์  โพธิกมล
 
1. นางสาวภรภัทร  เฮงนิรันดร