สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 56.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณปภัส  ทะราษฎร์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีพัด
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่หลี
4. เด็กหญิงวิชญาพร  แพงศรี
5. เด็กหญิงวิสุชาดา  บัวผิว
6. เด็กหญิงสุชาวดี   สุภาภักดี
 
1. นางสาววาสนา   นัยอำพร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์เขียว
 
1. นายมนตรี  เกษรบัว