สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญรดา  เทพรินทร์
2. เด็กหญิงภัชราพร  เมืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  วิเชียรชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  นะวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรวดี  สารบรรณ
2. เด็กหญิงธัญชนก  พลรักษา
3. เด็กหญิงปิยะนุช  สายไหม
 
1. นางสาวสุภาวดี  นะวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงค์ก้อม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขศิริ
3. เด็กหญิงปิยากร  เชี่ยวชาญ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เสนาลา
5. เด็กหญิงอัญฐิดาพร  ทองล้วน
 
1. นายปิยะ  นะราศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงศศิ  พึ่งเป็นสุข
 
1. นายปิยะ  นะราศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วาดวิจิตร
2. เด็กชายรัฐนนท์  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวรัติกร  มัตธิตะถัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุพิจักษณ์  แสนจิตร์
 
1. นางสาวนัฏทิตกาล  สุดใจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทัศนีย์รัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จารีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนาคม  จำปาชน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสาวริน  คำโทน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสิริรัตน์  นุ่มเหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สนั่นทุ่ง
 
1. นางสุขปวีณ์  คงเขียว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ใจพิยะ
 
1. นางสุขปวีณ์  คงเขียว
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 56.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณปภัส  ทะราษฎร์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีพัด
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่หลี
4. เด็กหญิงวิชญาพร  แพงศรี
5. เด็กหญิงวิสุชาดา  บัวผิว
6. เด็กหญิงสุชาวดี   สุภาภักดี
 
1. นางสาววาสนา   นัยอำพร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์เขียว
 
1. นายมนตรี  เกษรบัว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่หลี
 
1. นายมนตรี  เกษรบัว
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวิภา  บุญอ่อน
2. เด็กชายทนงศักดิ์  มีชัยสุวรรณ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีภิรมย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธิเบต  อินตาวงศ์
2. เด็กชายธีรนนท์  ทองหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  ตันคำแดง
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายสหรัถ  พุทธิวงค์
2. เด็กหญิงอาริญา  ชวะติ
 
1. นางสาวนงเยาว์  คุ้มบ้านชาติ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพยธัญญา  อุทัยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร์บำรุง
3. เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์  งามสมชัย
 
1. นางสาวนาฏยา  เกิดเทศ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชดา  สนธวัช
2. เด็กหญิงศันสนีย์  คัชชากร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กาญจนะ
 
1. นางสาวนาฏยา  เกิดเทศ
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวรัทยา  สีสนธิ์
 
1. นางวิชุตา  สนอุทา
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยยะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวฬุนารักษ์
3. เด็กหญิงณัญนันท์  โพธิกมล
 
1. นางสาวภรภัทร  เฮงนิรันดร
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาเวียง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  กันพล
3. เด็กหญิงปาริตา  สิทธิเสนา
 
1. นางสาวศศิธร  สุขศิริ
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติภาพ  ยัดไธสง
 
1. นางวิชุตา  สนอุทา