สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรียาพร  เนตร์ชัยรัตน์
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงฐานิดา  เรืองโรจน์
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุญญรัตน์  วันดี
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทร์เหม็น
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม
2. เด็กชายกรภัทร์  ตู้เจริญ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
6. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สว่างแก้ว
8. เด็กหญิงวิไลวัลย์  ศีรษะ
9. เด็กชายวุฒิไกร  พรมแก้ว
10. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
 
1. นายนพดล  พิพัฒน์รังสรรค์