สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพรหมมินทร์  เจี่ยเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณา  วิถี
3. เด็กหญิงศิริทรา  เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงเจนจิรา  รูปต่ำ
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  ต๊ะแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
2. นางสาวบุษบง  ทัศนะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีนนท์
2. เด็กชายนพรัตน์  วิถี
 
1. นางปรียานุช  สมโพธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอื้อนไทยสง
2. เด็กชายภูวรินทร์  พิมพ์โคตร
 
1. นางปรียานุช  สมโพธิ์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฉวีทอง
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์