สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนาเดีย  มะซอ
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  ซันหวัง
 
1. นางสาวบุษบง  ทัศนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุสุริยงค์
 
1. นางนุชนารถ  นิยมทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอนิรุตน์  มะซอ
 
1. นางสาวพรฑิพย์  สัมมากสิพงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิทอง
2. เด็กหญิงศรัญญา  อาภรรัตน์
3. เด็กหญิงไอยรา  ซันสมัน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  วรรณคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิกร  เพิ่มบุญเรือง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชมพู
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐิติภูมิ  เทศไธสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดามาศ  โสมศรี
3. เด็กชายนัฐทนนท์  สุลัยมัน
4. เด็กหญิงนุชจรี  มีมา
5. เด็กหญิงพันทิวา  เดวาหมัด
6. เด็กชายฮามีม  หวังสระ
 
1. นางนุชนารถ  นิยมทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวบุษบง  ทัศนะ