สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนาเดีย  มะซอ
2. เด็กหญิงอทิตยาพร  ซันหวัง
 
1. นางสาวบุษบง  ทัศนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุสุริยงค์
 
1. นางนุชนารถ  นิยมทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอนิรุตน์  มะซอ
 
1. นางสาวพรฑิพย์  สัมมากสิพงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิทอง
2. เด็กหญิงศรัญญา  อาภรรัตน์
3. เด็กหญิงไอยรา  ซันสมัน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  วรรณคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพรหมมินทร์  เจี่ยเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณา  วิถี
3. เด็กหญิงศิริทรา  เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงเจนจิรา  รูปต่ำ
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  ต๊ะแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
2. นางสาวบุษบง  ทัศนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรียาพร  เนตร์ชัยรัตน์
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงฐานิดา  เรืองโรจน์
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริ
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุญญรัตน์  วันดี
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทร์เหม็น
 
1. นางวิไลวรรณ  เจียดรัมย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  ปูหนู
2. เด็กหญิงสุนิสา  เครื่องทองใหญ่
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  วรรณคำ
2. นางสาวพรฑิพย์  สัมมากสิพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม
2. เด็กชายกรภัทร์  ตู้เจริญ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
6. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สว่างแก้ว
8. เด็กหญิงวิไลวัลย์  ศีรษะ
9. เด็กชายวุฒิไกร  พรมแก้ว
10. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
 
1. นายนพดล  พิพัฒน์รังสรรค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิกร  เพิ่มบุญเรือง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชมพู
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐิติภูมิ  เทศไธสง
2. เด็กหญิงณัฐธิดามาศ  โสมศรี
3. เด็กชายนัฐทนนท์  สุลัยมัน
4. เด็กหญิงนุชจรี  มีมา
5. เด็กหญิงพันทิวา  เดวาหมัด
6. เด็กชายฮามีม  หวังสระ
 
1. นางนุชนารถ  นิยมทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวบุษบง  ทัศนะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีนนท์
2. เด็กชายนพรัตน์  วิถี
 
1. นางปรียานุช  สมโพธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอื้อนไทยสง
2. เด็กชายภูวรินทร์  พิมพ์โคตร
 
1. นางปรียานุช  สมโพธิ์
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฉวีทอง
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายณรงค์เดช  แสงอินทร์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  หลักคำพันธุ์
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  ฉัตรทอง
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์
2. นางสาววารุณี  เชียรศิลา
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หระดี
3. เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์
2. นางสาววารุณี  เชียรศิลา
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธัญญาเนตต์  เจียดรัมย์
 
1. นางพลอยปภัส  จิตรัตน์สรณ์