สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปานิศา  เชื้อแถว
 
1. นางสาวพรรณี  ลำดวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงวรานุช  โคตะ
 
1. นางสุปราณี  สุปะติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงเปมิกา  ความเพียร
 
1. นางสาวรัตนา  นิธิรักษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพัชรา  ซันปิกุล
 
1. นางสาวคำผกา  จันทร์พวง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  มีเพ็ง
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา