สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  พงสุระ
2. เด็กชายชานนท์  สิงสีสุข
 
1. นางสาวจีรนันท์  นาคมอญ
2. นางจินตนา   ยนต์ศิริ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  ภักดีผล
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุ่นน้อย
 
1. นายอำนาจ  ฉายาปัญจะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาริตา  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงไอริน   แสงโก๊ะ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
2. นายประเทือง  พลรัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กชายฮัสซาน  แสงโก๊ะ
2. เด็กชายเทพนที  มาลัยเรือง
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
2. นายประเทือง  พลรัตน์