สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุ่มวิจารณ์
2. เด็กชายอานนท์   กลั่นกสิกรรม
 
1. นางจินตนา   ยนต์ศิริ
2. นางสาวจีรนันท์  นาคมอญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  พงสุระ
2. เด็กชายชานนท์  สิงสีสุข
 
1. นางสาวจีรนันท์  นาคมอญ
2. นางจินตนา   ยนต์ศิริ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว
 
1. นางศศิชา   คล้ายแจ้ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพชรมณี  ศรีนานนท์
 
1. นางศศิชา   คล้ายแจ้ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  ภักดีผล
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุ่นน้อย
 
1. นายอำนาจ  ฉายาปัญจะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 41.3 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บิลรัมย์
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกีรดา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวกนกอร  ขอยุทธกลาง
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาริตา  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงไอริน   แสงโก๊ะ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
2. นายประเทือง  พลรัตน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กชายฮัสซาน  แสงโก๊ะ
2. เด็กชายเทพนที  มาลัยเรือง
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
2. นายประเทือง  พลรัตน์
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงนภสร  ถนอมสัตย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองดี
3. เด็กหญิงอภิรดี  อุ่นแอบ
 
1. นางรัชรินทร์  สุดจิตต์
2. นางสาววนิดา  วงษ์ขันธํ์
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายอันดาลิป  แลวงศ์นิล
 
1. นางรัชรินทร์  สุดจิตต์