สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำเถื่อน
2. เด็กหญิงจินตนา  ปู่นุช
3. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงศ์
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางสาวแสว  อาทิตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงศ์
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กชายพีระพงค์  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงภัทราพร  พระเลิศแก้ว
4. เด็กชายมนูญ  เรืองดี
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เสร็จธุระ
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางสาวนาถตยา  จีนกลับ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  ปู่นุช
2. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีเพ็ชร
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นายฌัญชกร   ปีมะแม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
2. เด็กหญิงจิรัตน์ดา  เสืออุดม
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุพรรณ์
4. เด็กหญิงอริสรา  เวสกามี
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันสมุทร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อินมอญ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างแก้ว
5. เด็กหญิงเอวิกา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปานแดง
2. เด็กชายธวัชชัย  พม่ามี
3. เด็กชายอนพัทธ์  วันหนา
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางพจนีย์  หน่อแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง กฤษดา   ปินตา
2. เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  ตัณติกาญจน์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เซียนประเสริฐ
 
1. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย
2. นางสาวมินตรา  เหมืองอินต๊ะ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เวสกามี
2. เด็กหญิงอนัญญา  ขำเถื่อน
3. เด็กหญิงอิศริยา  กสิกรรม
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ขันธุปัทม์
2. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย