สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เพ็ชรใจบุญ
 
1. นายมาโนช  คำยา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรชนก  กลิ่นหอมหวล
2. เด็กชายภัทรภานนท์  โบราณ
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางสาวนาถตยา  จีนกลับ