สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เพ็ชรใจบุญ
 
1. นายมาโนช  คำยา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำเถื่อน
2. เด็กหญิงจินตนา  ปู่นุช
3. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงศ์
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางสาวแสว  อาทิตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงศ์
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กชายพีระพงค์  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงภัทราพร  พระเลิศแก้ว
4. เด็กชายมนูญ  เรืองดี
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เสร็จธุระ
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางสาวนาถตยา  จีนกลับ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  ปู่นุช
2. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีเพ็ชร
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นายฌัญชกร   ปีมะแม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
2. เด็กหญิงจิรัตน์ดา  เสืออุดม
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุพรรณ์
4. เด็กหญิงอริสรา  เวสกามี
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันสมุทร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อินมอญ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างแก้ว
5. เด็กหญิงเอวิกา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  สินสมุทร
 
1. นางสาวแสว  อาทิตย์
2. นายฌัญชกร   ปีมะแม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรชนก  กลิ่นหอมหวล
2. เด็กชายภัทรภานนท์  โบราณ
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางสาวนาถตยา  จีนกลับ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปานแดง
2. เด็กชายธวัชชัย  พม่ามี
3. เด็กชายอนพัทธ์  วันหนา
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางพจนีย์  หน่อแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง กฤษดา   ปินตา
2. เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  ตัณติกาญจน์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เซียนประเสริฐ
 
1. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย
2. นางสาวมินตรา  เหมืองอินต๊ะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เวสกามี
2. เด็กหญิงอนัญญา  ขำเถื่อน
3. เด็กหญิงอิศริยา  กสิกรรม
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ขันธุปัทม์
2. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  โตสิงห์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายนันท์นภัส  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมฤทธิ์
3. เด็กชายอัควัสส์  พิลาทอน
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุคำภา
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงวีรญา  นาเจริญ
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต