สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รุ่งเรือง
 
1. นายมะเดื่อ  ฉายฉลาด
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายธีวรเทพ  จันราศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา   การะพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชยาภา  อ้นพร้อม
2. เด็กชายนพรัตน์  นาคสีสุก
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญภา
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มณีรัตน์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายประพรต  เทศทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงสมร  เมตตาจิตร
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มณีรัตน์
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงศิริปรียา  โพธิ์เอม
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มณีรัตน์