สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชโยทา
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจริยวัฒน์  วงษ์เปรม
 
1. นางกัณฐมณี  ขามธาตุ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธัญพร  อ่วมวงเปรม
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลักขณา  ขวัญวงษ์ทิม
2. เด็กชายอำนาจ  หมวกทอง
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  น่วมน้อย
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.95 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   ภู่บังบอน
2. เด็กชายปฏิภาณ   เทศทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.61 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงศกร  ทองแผ่น
2. เด็กชายสินธุกร  พิกุลทอง
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนภพล   จุลพรรค์
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญนาค
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย