สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  เตียเจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางกาญจนา  สาระพัดวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชโยทา
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจริยวัฒน์  วงษ์เปรม
 
1. นางกัณฐมณี  ขามธาตุ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธัญพร  อ่วมวงเปรม
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลักขณา  ขวัญวงษ์ทิม
2. เด็กชายอำนาจ  หมวกทอง
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  น่วมน้อย
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.95 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   ภู่บังบอน
2. เด็กชายปฏิภาณ   เทศทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.61 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงศกร  ทองแผ่น
2. เด็กชายสินธุกร  พิกุลทอง
 
1. นางสาวธนพร  ประทุมกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รุ่งเรือง
 
1. นายมะเดื่อ  ฉายฉลาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายอนุสรณ์  เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางกาญจนา  สาระพัดวิเศษ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพิทยา  เอี่ยมลักษณ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์อ่อน
 
1. นางกัณฐมณี  ขามธาตุ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฆุณาณนต์  เอี่ยมลักษณ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงรัศมี
 
1. นางกัณฐมณี  ขามธาตุ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนภพล   จุลพรรค์
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญนาค
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนกฤต  ปะวะโน
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีบวรประภาส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรทัย  รอบรู้่
 
1. นางกัลยา  เกตุอุดม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  กลัดจ่าย
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   พิมพาลัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญภา
2. เด็กหญิงนิตยา   ภูหนองโอง
 
1. นางกัลยา  เกตุอุดม
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พวงมะรัง
2. เด็กหญิงพรนภัสร์  คำพรม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายธีวรเทพ  จันราศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา   การะพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพาลัย
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชยาภา  อ้นพร้อม
2. เด็กชายนพรัตน์  นาคสีสุก
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญภา
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มณีรัตน์
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายประพรต  เทศทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงสมร  เมตตาจิตร
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มณีรัตน์
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงศิริปรียา  โพธิ์เอม
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มณีรัตน์