สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธิติ  ทำทอง
2. เด็กชายมนุเชษฐ์ุ  วะดีศิริศักดิ์
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายวรภัทร  ทองใบ
2. เด็กหญิงอรปรียา  สรรเสริญ
 
1. นางเบญจมาศ  นิลกำแหง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มะลิเถิน
2. เด็กชายวรยุ  จันทพาท
 
1. นางเบญจมาศ  นิลกำแหง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พิมศร
3. เด็กชายพายุพัตต์  พลอยงาม
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศา  สิงโต
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ศิริคุณ
2. เด็กหญิงมณีนุช  ใสผุด
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แย้มชม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวจินตนา  อินตะ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรัชญาฎา  มีพันลม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภาวิณี  มุ่งแก้วกลาง
 
1. นายจำลอง  น้อยวานิช
2. นางสาวศิริขวัญ  ปิ่นแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  มีจันทร์โท
2. เด็กชายภูตะวัน  ดวงจิตร์
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
2. นางสาวจินตนา  อินตะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิตย์  บัวลา
2. เด็กหญิงศศิธร  บัวลา
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ดุลย์แสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูคาจารย์
 
1. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
2. นางดาวประกาย  ระโส
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ทับรอด
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  ประทุมชาติ
2. เด็กชายวันชัย  สีอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพาเลีย
2. นางดาวประกาย  ระโส