สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.46 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณ
2. เด็กชายอริยะ  จันทร์พร
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทินบัว
 
1. นางดลดวงฤทัย  ตรุษสารท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดุษฎี  ติดนอก
2. เด็กหญิงภัทริดา  ทาอีเม่ง
 
1. นางนัทฐิรา  ขวัญเมือง
2. นางสาวอำพร  อุบลชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงหทัย  เส็งนา
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขเสวย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
 
1. นางสุชาฎา  สมบุญ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงกัณห์ชรี  จูมจะนะ
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
4. เด็กหญิงยลดา  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงลออรัตน์  ศิริพล
6. เด็กหญิงศุภกานต์  บูชาศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
2. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ดอกคำ
 
1. นางสาวสรชา  ศักดิ์คำดวง
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สังฆมิตกล
 
1. นางชุติมา  คำชู