สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอิศรา  ยะฟู
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายเดชาวัต  หาญผักแว่น
 
1. นางสิรินธร  ศิริทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนภาลัย  ปัญจนา
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรสิตา  แย้มงาม
2. เด็กหญิงพัชรีญา  คงเทียมศรี
3. เด็กหญิงมนัสชนก  ชูผึ้ง
 
1. นางสิรินธร  ศิริทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เย็นมั่น
 
1. นางสาวสรชา  ศักดิ์คำดวง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายดวิต  บุญรอด
 
1. นางสาวจินตนา  อินตะ