สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอิศรา  ยะฟู
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายเดชาวัต  หาญผักแว่น
 
1. นางสิรินธร  ศิริทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนภาลัย  ปัญจนา
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรสิตา  แย้มงาม
2. เด็กหญิงพัชรีญา  คงเทียมศรี
3. เด็กหญิงมนัสชนก  ชูผึ้ง
 
1. นางสิรินธร  ศิริทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.58 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรวุฒิ  หมื่นรักษ์
2. เด็กชายนพพล  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นางสาววาสนา  กลิ่นเอี่ยม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธิติ  ทำทอง
2. เด็กชายมนุเชษฐ์ุ  วะดีศิริศักดิ์
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.46 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณ
2. เด็กชายอริยะ  จันทร์พร
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายวรภัทร  ทองใบ
2. เด็กหญิงอรปรียา  สรรเสริญ
 
1. นางเบญจมาศ  นิลกำแหง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มะลิเถิน
2. เด็กชายวรยุ  จันทพาท
 
1. นางเบญจมาศ  นิลกำแหง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ตรงต่อกิจ
 
1. นางวาสนา  กลิ่นเอี่ยม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมามี
 
1. นางเบญจมาศ  นิลกำแหง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทินบัว
 
1. นางดลดวงฤทัย  ตรุษสารท
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อาป้อง
 
1. นางสิรินธร  ศิริทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธรรศญา  มณีขันติ
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  กุสุมภ์
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดุษฎี  ติดนอก
2. เด็กหญิงภัทริดา  ทาอีเม่ง
 
1. นางนัทฐิรา  ขวัญเมือง
2. นางสาวอำพร  อุบลชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พิมศร
3. เด็กชายพายุพัตต์  พลอยงาม
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงหทัย  เส็งนา
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขเสวย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
 
1. นางสุชาฎา  สมบุญ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงกัณห์ชรี  จูมจะนะ
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
4. เด็กหญิงยลดา  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงลออรัตน์  ศิริพล
6. เด็กหญิงศุภกานต์  บูชาศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
2. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศา  สิงโต
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คุชิตา
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เย็นมั่น
 
1. นางสาวสรชา  ศักดิ์คำดวง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายดวิต  บุญรอด
 
1. นางสาวจินตนา  อินตะ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ดอกคำ
 
1. นางสาวสรชา  ศักดิ์คำดวง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล  เดชะคำภู
2. เด็กชายภัทรากร  ยอดอินทร์
3. เด็กชายสรวิชญ์  หอทอง
4. เด็กชายอัษฎาเทพ  ไชยบุตร
5. เด็กชายอิสริยะ  แก้วสว่าง
6. เด็กชายเสกตระกานต์  หาญผักแว่น
 
1. นางสาวธัญภรณ์ลักษณ์  บุญมี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ศิริคุณ
2. เด็กหญิงมณีนุช  ใสผุด
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แย้มชม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวจินตนา  อินตะ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรัชญาฎา  มีพันลม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภาวิณี  มุ่งแก้วกลาง
 
1. นายจำลอง  น้อยวานิช
2. นางสาวศิริขวัญ  ปิ่นแก้ว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  มีจันทร์โท
2. เด็กชายภูตะวัน  ดวงจิตร์
 
1. นางอัจฉรา  สีไว
2. นางสาวจินตนา  อินตะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิตย์  บัวลา
2. เด็กหญิงศศิธร  บัวลา
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ดุลย์แสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูคาจารย์
 
1. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
2. นางดาวประกาย  ระโส
 
30 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ทับรอด
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  ประทุมชาติ
2. เด็กชายวันชัย  สีอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพาเลีย
2. นางดาวประกาย  ระโส
 
32 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุธินี  ศิริสวย
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ทองทา
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจุฬาภร  จิตร์สม
2. เด็กชายวชรวรรษ  เส้นทอง
3. เด็กชายอัศกรณ์  บุญเตือน
 
1. นางกาญจนภา  จิตรสวัสดิ์
2. นางธนิดา  อชิรเดชาชัย
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุขศิริ
2. เด็กหญิงบุุญสิตา  สุขสนอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายทอง
 
1. นางสาวแฉล้ม  มั่นสติ
2. นางสาวโชติกา  บำเพ็ญกุล
 
35 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สังฆมิตกล
 
1. นางชุติมา  คำชู