สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิตย์  บัวลา
2. เด็กหญิงศศิธร  บัวลา
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ดุลย์แสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูคาจารย์
 
1. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
2. นางดาวประกาย  ระโส
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ทับรอด
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  ประทุมชาติ
2. เด็กชายวันชัย  สีอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพาเลีย
2. นางดาวประกาย  ระโส