สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฏกร  เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงพรชนก  วะนานาม
3. เด็กหญิงอภิษฎา  อุตเสนา
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ
2. นายปิยะทัศน์  กิจเกื้อกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  ครุฑดำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนา   วรวงศ์ศิริโชค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิรินันธนานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นตา
 
1. นายสิทธรรถ  หวลโชคชัย