สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำมี
2. เด็กชายปุญญวัฒน์  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  โตประดิษฐ์
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ
2. นายปิยะทัศน์  กิจเกื้อกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กชายชัชพงษ์  ภูมา
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่เตีย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิรินันธนานนท์