สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีปราชญ์
 
1. นางปทุม  นวรัตนาภรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พลอุทัย
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทกูล
 
1. นายศิริชัย  รองวัตตะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฏกร  เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงพรชนก  วะนานาม
3. เด็กหญิงอภิษฎา  อุตเสนา
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ
2. นายปิยะทัศน์  กิจเกื้อกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำมี
2. เด็กชายปุญญวัฒน์  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  โตประดิษฐ์
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ
2. นายปิยะทัศน์  กิจเกื้อกูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนพนธ์  ครุฑดำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนา   วรวงศ์ศิริโชค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิรินันธนานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กชายชัชพงษ์  ภูมา
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่เตีย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิรินันธนานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  ร่วมเจริญ
 
1. นางละออง  ท้วมประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นตา
 
1. นายสิทธรรถ  หวลโชคชัย