สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ไหมทอง
2. เด็กหญิงมณีกานต์  อัครพิชญาพงศ์
 
1. นางแสงเดือน  วงษ์สง่า
2. นางสาวอัจฉริยา  แสงกล้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  สังเกตชน
2. เด็กชายกฤตเมธ  ทศทิพย์
3. เด็กหญิงปณิตา  หล่าโคตร์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
2. นางจารียา  เต็งสุวรรณ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัสมา  หวังอุ่น
2. เด็กชายชุติพนธ์  จำปาแดง
 
1. นางชมพูนุท  แซ่ตึ๊ง
2. นางเพชรรัตน์  แสนพิลา